TIJELA DRUŠTVA

TIJELA DRUŠTVA

Tijela Društva su:
– Skupština,
– Upravni odbor,
– Zapovjedništvo,
– Nadzorni odbor,
– Sud časti.

Skupština
Skupština je najviše tijelo upravljanja Društvom.
Redovita sjednica Skupštine održava se najmanje jedanput godišnje u pravilu prema rasporedu nadležne vatrogasne zajednice, s time da se svake četvrte godine redovita sjednica održava kao izborna. Pored redovnih i izbornih sjednica mogu se održavati izvanredne, tematske i svečane sjednice Skupštine.

Skupština donosi:
– donosi Statut i njegove izmjene i dopune,
– donosi Poslovnik o radu Skupštine,
– donosi opće akte Društva iz svoje nadležnosti,
– usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu
– usvaja godišnje financijsko izvješće,
– odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine Društva,
– donosi planove razvoja Društva,
– donosi odluku o statusnim promjenama,
– usvaja izvješće Nadzornog odbora,
– bira i provodi opoziv predsjednika, zapovjednika, te članova Upravnog odbora, Zapovjedništva i Nadzornog odbora;
– donosi odluku o dodjeli statusa počasnog dužnosnika odnosno počasnog člana
Društva;
– donosi odluku o prestanku rada Društva;
– odlučuje o uvođenju članarine;
– usvajanje završnog računa.

Upravni odbor
Upravni odbor upravlja radom Društva između dviju sjednica Skupštine.
Upravni odbor ima najmanje 7 članova i to Predsjednik, zapovjednik, zamjenik predsjednika, zamjenik zapovjednika, tajnik i blagajnik članovi su Upravnog odbora po položaju.
Sjednice Upravnog odbora saziva predsjednik Društva prema potrebi, a najmanje četiri puta godišnje.
Upravni odbor može pravovaljano odlučivati ukoliko je sjednici nazočna natpolovična većina članova.
Pravovaljane odluke donose se natpolovičnom većinom prisutnih.
Upravni odbor donosi:
– provodi odluke i zaključke Skupštine,
– rukovodi radom Društva između dvije sjednice Skupštine,
– utvrđuje prijedlog dnevnog reda, mjesto i datum održavanja sjednice Skupštine;
– utvrđuje prijedlog izvješća o radu i financijskom poslovanju,
– utvrđuje prijedlog programa rada i financijskog plana,
– utvrđuje prijedloge drugih akata koje donosi Skupština Društva;
– utvrđuje prijedlog o dodjeli statusa počasnog člana i počasnog dužnosnika Društva;
– donosi opće akte iz svog djelokruga rada te prati njihovu provedbu;
– donosi odluku o primanju u članstvo i prestanku članstva;
– donosi odluku o nabavljanju nepokretne i pokretne imovine u skladu s financijskim planom;
– donosi odluku o ustupanju nepokretne i pokretne imovine;
– donosi odluke o žalbenim postupcima iz osnove rada zaposlenih stručnih djelatnika,
– donosi odluku o provođenju godišnjih inventura uz usvajanje pripadajućeg izvještaja;
– donosi odluke o osnovnim pitanjima financijskog poslovanja između dvije sjednice Skupštine;
– donosi prijedlog dodjele vatrogasnih i drugih javnih priznanja članovima Društva,
– prati ostvarivanje programa rada, financijskog plana, odluka, zaključaka i smjernica koje donosi Skupština;
– donosi odluku o visini članarine
– daje tumačenje ovog Statuta
– imenuje i razrješava zamjenika predsjednika (na prijedlog predsjednika),
– imenuje i razrješava tajnika,
– imenuje i razrješava blagajnika,
– imenuje i razrješava članove i predsjednike radnih tijela Upravnog odbora,
– imenuje i razrješava svoje predstavnike u radna tijela i organizacije s kojima surađuje.
– izmjene i dopune plana rada i financijskog plana za tekuću godinu,
– imenuje i razrješava predstavnika Društva u tijela nadležne vatrogasne zajednice općine,
– imenuje i razrješava člana Upravnog odbora ili Zapovjedništva, u slučaju ostavke pojedinog člana ili trajne spriječenosti obnašanja dužnosti, kako bi se upotpunilo upražnjeno mjesto, uz verifikaciju na prvoj narednoj sjednici Skupštine,

Zapovjedništvo
Zapovjedništvo je stručno-operativno tijelo Društva zaduženo za organizaciju pripreme i provedbe operativnih aktivnosti.
U koliko zbog veličine društva i malog broja članova društvo nema Zapovjedništvo, Zapovjednik društva obavlja poslove Zapovjedništva.

Zapovjedništvo/Zapovjednik:
– obavlja organizacijske poslove s ciljem efikasne provedbe vatrogasne djelatnosti,
– organizira i provodi vatrogasne vježbe,
– provodi praktične vježbe i teorijsku nastavu s operativnim članovima,
– priprema natjecateljska odjeljenja,
– organizira i provodi vatrogasna natjecanja,
– na prijedlog zapovjednika imenuje zamjenika zapovjednika, spremištara i zapovjednike odjeljenja;
– prati i koordinira provedbu preventivnih poslova u području zaštite od požara;
– skrbi o konstantom stručnom osposobljavanju i usavršavanju članova vatrogasne postrojbe te drugih članova Društva;
– brine o održavanju vatrogasne opreme odnosno materijalno-tehničkih sredstava koje posjeduje Društvo.

Nadzorni odbor

Članove Nadzornog odbora bira Skupština iz redova članstva Društva.
Za člana Nadzornog odbora ne mogu biti birani članovi Upravnog odbora i Zapovjedništva Društva.
Nadzorni odbor ima najmanje 3 članova.
Sjednice Nadzornog odbora saziva i predsjedava im predsjednik kojeg članovi biraju iz svojih redova.
Sjednice Nadzornog odbora saziva predsjednik prema potrebi, a najmanje jednom godišnje.
Nadzorni odbor može pravovaljano odlučivati ukoliko je sjednici nazočna natpolovična većina članova.
Pravovaljane odluke donose se natpolovičnom većinom prisutnih.
Predsjednik Nadzornog odbora ima pravo prisustvovati sjednicama svih tijela Društva, bez mogućnosti odlučivanja i glasovanja.
Nadzorni odbor izvještava o svom radu Skupštinu jednom godišnje i predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera.

Nadzorni odbor:
– prati primjenu i provođenje Statuta i drugih općih akata;
– analizira provođenje odluka, zaključaka i smjernica Skupštine, Upravnog odbora, Zapovjedništva i njihovih radnih tijela,
– nadzire materijalno-financijsko poslovanje te korištenje i raspolaganje sredstvima i imovinom Društva.

Sud časti
Sud časti sastoji se od predsjednika, zamjenika predsjednika i tri člana.
O svojem radu Sud časti donosi Poslovnik.
Članove suda časti bira Skupština, iz svojih redova.
Za svoj rad, Sud časti odgovara Skupštini.
Sud časti donosi odluke o stegovnim mjerama prema članovima vatrogasne organizacije radi neizvršavanja i zanemarivanja statutarnih obveza, kao i grubog kršenja istih, povrede časti i ugleda vatrogasne organizacije, djelovanja suprotno zakonu, statutu, propisima, aktima vatrogasne organizacije.
Sud časti može izreći opomenu, suspenzuju vršenja dužnosti do godine dana, i mjeru isključenja člana iz dobrovoljnog vatrogastva, koju mora potvrditi Skupština.
Predlagatelj postupka pred Sudom časti može biti bilo koje tijelo Društva.
Na odluku Suda časti može se izjaviti žalba Skupštini, čija odluka je konačna.
Skupština je dužna odlučiti o žalbi najkasnije u roku godine dana.