OSNOVNI SAVJETI

OSNOVNI SAVJETI – PREVENTIVA

Preventivne mjere zaštite od požara su skup mjera i radnji koje čovjek treba poduzeti da ne dođe do požara, a neke od njih su sljedeće:
• U stanu, podrumu ili na tavanu ne držite zapaljive i eksplozivne tvari u nedozvoljenim količinama
• Redovno održavajte sve vrste peći u ispravnom stanju i propisno ih priključite na dimovodne kanale koji moraju biti nepropusni za plinove i iskre
• Redovito čišćenje dimnjaka smanjuje opasnost za nastajanje požara i eksplozije
• Održavajte električne i plinske instalacije u ispravnom stanju
• Ne bacajte vrući pepeo sa žeravicom i opuške u posude koje se mogu zapaliti
• Ne pušite u krevetu, ne bacajte opuške i šibice ako ih niste unaprijed ugasili
• Ukoliko osjećate miris plina po dolasku u stan ne palite svjetlo ili šibice već zatvorite dovod plina i provjetrite prostoriju otvaranjem vrata i prozora
• Televizor u stanu držite na mjestu kod kojeg postoji mogućnost provjetravanja jer se za vrijeme korištenja ugrijava
• Ne sušite meso na tavanu već u posebno sagrađenim prostorima-objektima i ne blizu gospodarskim objektima
• Ne palite otvorenu vatru u blizini objekta naročito za vrijeme vjetrovitog vremena
• Za vrijeme paljenja smeća udaljenost od objekta mora biti 20 metara, a kod paljenja osigurajte sredstva za početno gašenje. Po završetku ugasite svaki žar.
• Stogovi sijena, slame, te kukuruzovine moraju biti udaljeni od građevinskih objekata najmanje 15 m
• Redovito održavajte pristup hidrantu ispred svoje kuće jer Vama će najprije trebati
• Ne dozvolite da se djeca igraju šibicama
• Ne krpajte osigurače jer pogoduju izbijanju požara u električnoj instalaciji
• Nezaštićena rasvjetna tijela i dotrajala električna instalacija po gospodarskim objektima mogu biti uzročnik požara
• Nabavite aparat za gašenje požara prahom (S-6) za gašenje početnih požara
• Uključite jednu osobu Vašeg domaćinstva u vatrogasno društvo kako bi protupožarna preventiva postala sastavni dio Vašeg domaćinstva.