DUŽNOSNICI DRUŠTVA

Dužnosnici društva
Dužnosnici društva su:
– Predsjednik
– Zapovjednik
Druga imenovanja i članovi Upravnog odbora
– Tajnik
– Blagajnik
– Spremištar

Predsjednik društva

Skupština Društva bira predsjednika Društva iz redova članova Skupštine.
Predsjednik Društva predsjedava Skupštini i Upravnom odboru, a u slučaju njegove odsutnosti njegov zamjenik.
Predsjednik ima mogućnost ponovnog izbora.
Ukoliko je predsjednik dao ostavku ili je trajno spriječen obnašati dužnost, Upravni odbor imenuje zamjenika predsjednika obnašateljem dužnosti predsjednika do naredne sjednice Skupštine kada se treba provesti postupak izbora novog predsjednika i zamjenika predsjednika

Predsjednik:
– zastupa i predstavlja Društvo,
– odgovoran je za zakonitost rada Društva,
– brine o poštivanju Statuta i akata Društva, te drugih propisa;
– saziva sjednice Skupštine i Upravnog odbora,
– skrbi o pripremi sjednica Skupštine i Upravnog odbora te potpisuje odluke, ugovore i druge akte koje donose Skupština i Upravni odbor;
– naredbodavac je za izvršenje financijskog plana,
– odgovoran je za zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava;
– obavlja druge poslove temeljem Statuta te odluka i zaključaka Skupštine i Upravnog odbora,
– donosi odluku o službenim putovanjima u inozemstvo,
– obavlja i druge poslove temeljem Statuta i smjernica Skupštine i Upravnog odbora.

Zapovjednik društva

Skupština imenuje zapovjednika Društva iz redova članova Skupštine, sukladno odredbama Zakona o vatrogastvu.
Za zapovjednika i zamjenika zapovjednika Društva može biti imenovan član Skupštine Društva koji udovoljava uvjetima utvrđenim Zakonom o vatrogastvu.
Zapovjednik predsjedava Zapovjedništvu, a u slučaju njegove odsutnosti njegov zamjenik.
Ukoliko je zapovjednik dao ostavku ili je trajno spriječen obnašati dužnost, Zapovjedništvo imenuje zamjenika zapovjednika obnašateljem dužnosti zapovjednika do naredne sjednice Skupštine kada se treba provesti postupak izbora novog zapovjednika i zamjenika zapovjednika.

Zapovjednik:
– zastupa i predstavlja Društvo,
– odgovorna je osoba Društva za provedbu vatrogasne djelatnosti utvrđene Zakonom o vatrogastvu,
– odgovoran je za organiziranost, osposobljenost i opremljenost vatrogasne postrojbe
– Društva,
– odgovoran je za obavljanje operativnih poslova što se odnose na ustroj, rad, osposobljavanje i usavršavanje,
– odgovoran je za pripremu i provedbu vatrogasnih natjecanja,
– odgovoran je za aktivnosti u svezi rada s vatrogasnom mladeži,
– odgovoran je za provedbu zadaća iz Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u nadležnosti zajednice,
– zapovijeda na vatrogasnim intervencijama na području odgovornosti/djelovanja Društva,
– sukladno Planu zaštite od požara Općine Velika Kopanica odgovoran je za intervencijsku spremnost vatrogasne postrojbe Društva
– vodi poslove organizacije i rukovođenja radom vatrogasne postrojbe tijekom provedbe vatrogasnih intervencija, javnih vježbi, interne obuke članova postrojbe, vatrogasnih natjecanja i drugih oblika operativnog rada i aktivnosti članova Društva;
– skrbi o stručnom osposobljavanju članova Društva;
– skrbi o redovitoj provedbi provjere tjelesne i duševne sposobnosti članova vatrogasne postrojbe Društva;
– prati i koordinira aktivnosti u pogledu nadzora nad mjerama zaštite od požara,
– skrbi o održavanju odnosno čuvanju vatrogasne opreme i sredstava za gašenje;
– organizira preventivne aktivnosti,
– neposredno surađuje sa zapovjednikom nadležne vatrogasne zajednice,
– vodi evidenciju o svim operativnim aktivnostima Društva odnosno vatrogasne postrojbe uz redovito podnošenje odgovarajućih izvješća nadležnim tijelima;
– predlaže dio financijskog plana vezan uz provedbu vatrogasne djelatnosti, te ostalih zadaća u njegovoj nadležnosti,
– može pokrenuti stegovni postupak nad članovima vatrogasne postrojbe u skladu s Pravilima vatrogasne službe.
– provodi i druge zadaće temeljem odluka nadležnih tijela Društva
– Provodi aktivnosti u slučaju da Društvo nema Zapovjedništvo zbog veličine Društva ili neki drugi razloga.

Druga imenovanja i članovi Upravnog odbora

Tajnik društva

Upravni odbor imenuje tajnika Društva.
Tajnik Društva može po potrebi zastupati Društvo.
Tajnik Društva može po potrebi predstavljati Društvo.

Poslovi tajnika:
– provodi ustrojstvene i administrativne poslove u Društvu;
– priprema materijale za sjednice Skupštine, Upravnog odbora i radnih tijela;
– priprema i usklađuje stručne poslove u Društvu;
– predlaže Upravnom odboru opće akte koji se odnose na zaposlene radnike u Društvu,
– ustrojava informiranje u Društvu,
– ustrojava i kontrolira aktivnosti glede ažuriranja podataka o Društvu u okviru
jedinstvene računalne baze podataka Hrvatske vatrogasne zajednice;
– prati propise koji se odnose na provedbu djelatnosti Društva,
– izvršava i druge zadatke i poslove koje mu povjere Skupština, Upravni odbor ili
predsjednik Društva.
– Može predstavljati i zastupati društvo u koliko ga ovlasti Predsjednik ili Zapovjednik.
– dostavlja zapisnike, izvješća i druge potrebne materijale Uredu državne uprave ili nekom drugom tijelu najmanje jednom godišnje.

Blagajnik društva

Upravni odbor imenuje blagajnika Društva.

Poslovi blagajnika:
– uredno zaprimanje računa,
– dostavlja predsjedniku, kao naredbodavcu za izvršenje financijskog plana (ili drugoj osobi ovlaštenoj od strane predsjednika) svaki račun na ovjeru,
– obavlja poslove kunske i devizne blagajne,
– obavlja fakturiranje,
– sastavlja blagajničke izvještaje,
– ispostavlja virmane,
– ispostavlja račun-otpremnice,
– podiže gotovinu i devize
– prati plaćanja računa od strane dužnika,
– brine o djelotvornoj naplati prihoda,
– obavlja i druge poslove po nalogu predsjednika.

Spremištar društva

Zapovjedništvo imenuje spremištara Društva.

Poslovi spremištara:
– brine o urednosti spremišta,
– brine o ispravnosti vatrogasne tehnike i opreme,
– pravovremeno upozorava Zapovjedništvo i zapovjednika o tome koje radnje i mjere treba poduzeti, odnosno koje radnje i mjere je poduzeo,
– predlaže Zapovjedništvu i zapovjedniku opremu koju treba nabaviti,
– sukladno vlastitim mogućnostima, vrši popravak opreme i tehnike.