CILJEVI I DJELATNOSTI

Ciljevi i djelatnosti društva

Ciljevi Društva:
– unapređenje sustava zaštite od požara i vatrogastva na području djelovanja/odgovornosti Društva,
– učinkovita provedba vatrogasne djelatnosti na području djelovanja/odgovornosti Društva,
– pripremanje vatrogasnog sustava za sudjelovanje u sustavu zaštite i spašavanje,
– kontinuirano pomlađivanje, osposobljavanje, usavršavanje i uvježbavanje članstva,
– aktivnosti u pogledu podizanja razine vatrogasne kulture u lokalnoj samoupravi,
– promicanje značaja dobrovoljnog vatrogastva,
– razvijanje pozitivnih ljudskih vrijednosti poput solidarnosti, požrtvovnosti, nesebičnosti i prijateljstva.

Djelatnost Društva:
– gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama, te obavljanje i drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama,
– provedba poslova kontrole nad provedbom propisanih mjera zaštite od požara,
– uključivanje u sustav zaštite i spašavanje prilikom velikih nesreća i katastrofa
– osposobljavanje i usavršavanje članova temeljem važećih propisa,
– provedba teorijske nastave i praktičnih vježbi temeljem važećih propisa,
– organizacija pokaznih vježbi i prezentacija,
– promidžbene aktivnosti,
– promicanje vatrogastva kao stručne i humanitarne djelatnosti
– provedba preventivnih pregleda,
– rad s vatrogasnom mladeži i podmlatkom,
– rad s natjecateljskim desetinama,
– organizacija savjetovanja i seminara,
– organizacija kulturnih, sportskih, i drugih aktivnosti,
– sudjelovanje u aktivnostima u zaštiti okoliša;
– promicanje i zastupanje zajedničkih interesa svojih članova,
– dodjela strukovnih priznanja i predlaganje dodjele javnih priznanja za svoje zaslužne članove,
– suradnja s tijelima jedinica lokalne uprave i samouprave, poduzećima, sredstvima javnog priopćavanja, udrugama i drugim organizacijama radi unapređivanja vatrogastva i zaštite od požara,
– obavljanje uslužnih djelatnosti (servisiranje vatrogasnih aparata, održavanje vatrogasne tehnike i sl.) u skladu s važećim propisima,
– organizacija i provedba drugih aktivnosti potrebnih za ostvarivanje ciljeva Društva.
– Organizacija izleta, donatorskih večer, manifestacija, natjecanja i sl.
– prijevoz ljudi, robe i vode,
– tehničke usluge i intervencije,